HomeDossiersReglement verkiezing Beste Bibliotheek
voetnoot

Reglement verkiezing Beste Bibliotheek

Reglement verkiezing Beste Bibliotheek

Vakjury
De vakjury bestaat uit vier personen, te kiezen en te benoemen door de redactie van Bibliotheekblad. Voorzitter van de vakjury is de directeur van de winnende bibliotheek van het jaar ervoor, die zich verplicht in de eerstvolgende verkiezing zitting te nemen in de vakjury. Tweede jurylid is een van de mystery guests. Derde jurylid is de Beste Bibliothecaris (zie verderop) van het jaar ervoor. Het vierde jurylid is de hoofdredacteur van Bibliotheekblad. Stemming door de vakjury geschiedt hoofdelijk. De rangschikking van de bibliotheken in de finale wordt via stemming bepaald. Bij het staken van de stemmen geeft het oordeel van de juryvoorzitter de doorslag. Het oordeel van de vakjury telt voor de helft mee in het bepalen van de winnaar. Voor de andere helft zijn dat de door het publiek op de website van Bibliotheekblad uitgebrachte stemmen.

Publieksstemming
Tijdens de looptijd van de bibliotheekcampagne Nederland Leest kan het publiek zijn stem op een van de zes bibliotheken in de eindronde uitbrengen op de website van Bibliotheekblad. Op de website van Bibliotheekblad vindt de bezoeker een keur aan aanvullende informatie over deze bibliotheken, waaronder een door de kandidaten zelf geproduceerde video van maximaal vijf minuten waarin zij zich voorstellen aan het publiek. Het staat de genomineerde bibliotheken vanzelfsprekend vrij campagne te voeren in en rond de eigen bibliotheek, teneinde mensen te motiveren hun stem uit te brengen. Daags voor de bekendmaking van de winnaar telt de redactie van Bibliotheekblad de uitgebrachte stemmen op, combineert deze met het oordeel van de vakjury, en stelt zodoende de uitslag vast die een dag later wordt bekendgemaakt.

Extra prijs
Om recht te doen aan de veelzijdigheid en werking van het bibliotheekvak, wordt er jaarlijks een persoonlijkheidsprijs uitgereikt: die van Beste Bibliothecaris van Nederland. Om tot de keuze van geschikte kandidaten te komen, kunnen lezers van Bibliotheekblad en Bibliotheekblad.nl gedurende een periode van minimaal een maand beargumenteerd de kandidaat van hun keuze voordragen. Uit deze nominaties kiest de redactie drie deelnemers die naar de eindronde gaan. De winnaar van de persoonlijkheidsprijs wordt bepaald door de vakjury en door de stemronde op Bibliotheekblad.nl (beide tellen voor de helft mee). Stemmers kunnen zich daarbij mede baseren op informatie die hun via Bibliotheekblad en Bibliotheekblad.nl wordt aangereikt, waaronder een door de kandidaten zelf geproduceerde video van maximaal drie minuten.

Bekendmaking
De verkiezing van de Beste Bibliotheek en de Beste Bibliothecaris wordt bekroond door een feestelijke bijeenkomst waarvoor de kandidaten, abonnees en andere betrokkenen worden uitgenodigd. Deze bijeenkomst vindt bij voorkeur plaats in de winnende bibliotheek van het jaar ervoor en gaat vergezeld van een aantrekkelijk programma met een cultureel-informatieve insteek, dat tevens dient als afsluiting van de bibliotheekcampagne Nederland Leest. Tijdens de bijeenkomst licht de voorzitter van de vakjury de beoordeling van de bibliotheken en bibliothecarissen toe en maakt hij/zij melding van de argumenten die door stemmers op de website van Bibliotheekblad zijn geuit.

Prijzen
De prijs voor de winnaar van de Beste Bibliotheek-verkiezing is een kunstwerk. De overige bibliotheken ontvangen een certificaat. De Beste Bibliothecaris wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de eerstvolgende door Bibliotheekblad georganiseerde studiereis, terwijl de twee andere kandidaten een certificaat krijgen. Via exposure in het vakblad en andere initiatieven wordt getracht de ambassadeursfunctie van de Beste Bibliothecaris te benadrukken.

Sponsoring
Hoofdsponsor van de Beste Bibliotheek-verkiezing is NBD Biblion. Daarnaast is er ruimte voor overige sponsors die, al naar gelang de omvang van hun financiële steun aan het evenement, hun naam kunnen verbinden aan de Beste Bibliotheek-verkiezing, dan wel aan die van de Beste Bibliothecaris-verkiezing. In alle gevallen geldt dat de sponsor geen invloed uitoefent op de uitslag.

Beslissingsbevoegdheid
De uiteindelijke verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid in deze en alle overige zaken die betrekking hebben op de verkiezing van de Beste Bibliotheek en van de Beste Bibliothecaris berust bij de redactie van Bibliotheekblad, met inbegrip van de zaken waarin dit reglement niet voorziet. Over de uitslag van de verkiezing kan niet gecorrespondeerd worden. De redactie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit reglement. Eventuele aanpassingen zullen uiteraard tijdig gecommuniceerd worden. Suggesties van lezers van Bibliotheekblad en Bibliotheekblad.nl zijn te allen tijde welkom.

Voorburg, 17 september 2015,
redactie Bibliotheekblad, 
e-mail: redactie@bibliotheekblad.nl